Temeljem članka 13. i 18., te članka 55. st. 1., Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14.),  te članka 32. Statuta od 11. studenog  2006. godine a na redovnoj izbornoj sjednici Zbora voda, Povijesne postrojbe «Karlovački počasni vod ZNG-91.», održanoj 22. studenog 2014. godine, donosi se

 

 

 

S  T  A  T  U  T

POVIJESNE POSTROJBE «KALOVAČKI POČASNI VOD ZNG-91.»

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom, kao temeljnim općim aktom udruge reguliraju se odredbe o: nazivu, sjedištu, zastupanju, ciljevima, načinu djelovanja, ostvarivanju javnosti rada udruge, članstvu i članarini, pravima, dužnostima i odgovornosti članova, unutarnjem ustroju, tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima, načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, imovini, načinu stjecanja raspolaganja imovinom, prestanku postojanja, kao i postupak sa imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge.

Udruga je dobrovoljna, vanstranačka, odgojna i obrazovna za mlade a djeluje na području Karlovačke županije poradi promicanja Domovinskog rata kao i vojne povijesti grada Karlovca, Karlovačke županije i Republike Hrvatske, u skladu sa odredbama Zakona o udrugama i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 2.

 

Povijesna postrojba «Karlovački počasni vod ZNG-91.», ima svojstvo pravne osobe koju stječe danom upisa u Registar udruga pri nadležnom državnom tijelu. Povijesna postrojba «Karlovački počasni vod ZNG-91.» je neprofitabilna pravna osoba sa javnim radom.

Dan Povijesne postrojbe «Karlovački počasni vod ZNG-91.» je 4. listopad.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

 

Puni naziv udruge je: POVIJESNA POSTROJBA «KARLOVAČKI POČASNI VOD ZNG-91.», a skraćeni naziv je: PP «KPV ZNG-91.», (u daljnjem tekstu koristimo kraticu). Sjedište udruge je u ulici Stanka Vraza 42 F, Karlovac.

III. ZASTUPANJE

Članak 3.

 

PP «KPV ZNG-91.» zastupa i predstavlja predsjednik, a u slučaju spriječenosti ili izočnosti predsjednika, PP «KPV ZNG-91.» zastupa dopredsjednik ili član Stožera voda, kojeg odredi Stožer voda.

 

IV. IZGLIVED PEČATA I ZNAKA UDRUGE

Članak 4.

 

PP «KPV ZNG-91.» ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm, sa sljedećim tekstom uz rub pečata: P.P. KARLOVAČKI POČASNI VOD a unutarnji prostor pečata ispunjava stilirizirana šestokraka zvijezda grada Karlovca sa ukriženim mačem i perom. Iznad zvijezde nalazi se povijesni grb Republike Hrvatske koji drži orao raširenih krila, a u donjem dijelu pečata je lenta sa natpisom: ZNG-91. i hrvatski pleter.

 

Članak 5.

 

Znak PP «KPV ZNG-91.», čini krug sa obrubom u kojem je natpis: P.P. KARLOVAČKI POČASNI VOD, a u donjem dijelu znaka je lenta sa natpisom: ZNG-91. U sredini znaka nalazi se stilirizirana šestokraka zvijezda grada Karlovca sa ukriženim mačem i perom. U sredini karlovačke zvijezde, nalazi se povijesni grb Republike Hrvatske, koji nosi orao raširenih krila. Ispod lente je hrvatski pleter.

 

V. PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6.

 

Područje djelatnosti PP «KPV ZNG-91.» je: zaštita i očuvanje kulturnih, materijalnih, pisanih, video i audio zapisa iz oblasti povijesnih tradicija i simbola vojne povijesti grada Karlovca i Karlovačke županije, njegovanje vojne tradicije, povijesne pouke i edukacije, evociranje uspomena na najnoviju povijest Grada i Županije, te obogaćivanje njihove turističke ponude.

 

Članak 7.

 

PP «KPV ZNG-91.» nastavlja tradicije postrojbi dragovoljaca iz Domovinskog rata, mladića i djevojaka, viših razreda osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata, kao i starijih osoba, koji su spremni i zainteresirani u povijesnoj odori hrvatskih vojnika, savladavati povijesne pouke i edukacije po predviđenom Planu i programu, kako Saveza Izviđača Hrvatske, tako i pojednostavljenog upoznavanja sa vojnim programom, sukladno Ustavu i pozitivnim Zakonskim propisima R. Hrvatske.

 

Članak 8.

 

Djelatnost PP «KPV ZNG-91.» je:

-       Prikupljanje, obrada, očuvanje, proučavanje i prezentacija povijesne građe Domovinskog rata:  razni eksponati, dokumenti, fotografije, audio i video zapisi i sl., a u skladu sa pozitivnim propisima R. Hrvatske,

-       Prikupljanje, obrada, očuvanje, proučavanje i prezentacija starije ratne vojne povijesti ovoga kraja,

-       Sakupljanje, obrada i prezentacija artefakata iz raznih razdoblja, vezanih za vojne aktivnosti i djelovanje na ovim prostorima,

-       Suradnja sa Gradskim muzejom Karlovac i sličnim Muzejima kako u R. Hrvatskoj, tako i EU,

 

-       Upoznavanje i prezentacija sakupljenih eksponata,

-       Promicanje Domovinskog rata uz sudjelovanje na gospodarskim, kulturnim, prosvjetnim, vjerski, sportskim, turističkim i drugim manifestacijama,

 

VI. CILJ DJELOVANJA

Članak 9.

 

Cilj PP “KPV ZNG-91.” je:

-       Okupljati djecu, mladež i sve zainteresirane građane za sakupljanje, obradu, prezentaciju i izlaganje povijesnih dokumenata, eksponata, fotografija, video i audio zapisa uz organiziranje, educiranje i vrednovanje starije i novije povijesti ovoga kraja i prostora,

-       Savladavanje predviđenog Plana i programa uz upoznavanje, stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za život u prirodi,

-       Doprinositi razvoju djece i mladih u postizanju njihovih punih tjelesnih, umnih, osjećajnih, društvenih i duhovnih potencijala kao pojedinca, kao odgovornih građana i kao članova njihove lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice,

-       Doprinositi odgoju i obrazovanju mladih radi izgradnje boljeg svijeta gdje su ljudi ispunjeni kao osobe i imaju konstruktivnu ulogu u društvu,

-       Njegovanjem suradnje i timskog rada, tolerancije i empatije uz razvijanje vještina vođenja i organiziranja,

-       Razvijanjem kreativnosti, sposobnosti izražavanja i inovacija na različitim poljima djelovanja,

-       Poštivanjem osobne slobode kroz uvažavanje različitosti i potreba svakog pojedinca, razvijanjem osjećaja sigurnosti u svoju mogućnost izbora,

-       Poticanje želje za stalnim učenjem i napredovanjem, izgradnjom odgovornosti, sposobnosti donošenja odluka i spremnosti za suočavanje s posljedicama.

 

 

VII. OSTVARENJE CILJA

Članak 10.

 

Temeljem zacrtanog cilja, sve to ostvaruje:

-       Povijesnom poukom i edukacijom, kako svojih članova, tako i svih zainteresiranih o povijesnom značaju ovoga prostora i njegove važnosti,

-       Organizacijom prezentacije povijesne građe, dokumenata, eksponata, audio i video zapisa, tiskovinama, izložbama, predavanjima, promocijama i sl.,

-       Prezentacijom i sudjelovanjem na prigodnim obljetnicama vezanim uz značajne datume i datume iz najnovije povijesti,

-       Sudjelovanjem i organizacijom turističke promiđbe Grada i Županije, sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija R. Hrvatske, sudjelovanjem na prigodnim svečanostima i obljetnicama,

-       Pružanjem logističke, stručne i druge potpore našim članovima, javnosti i svim zainteresiranim za rad i djelovanje PP “KPV ZNG-91.”,

-       Organizacijom pouke i edukacije sa otpisanim i onesposobljenim pješačkim i trofejnim naoružanjem i opremom iz sustava OSRH I MUP-a, punoljetnih članova udruge,

-       Okupljanjem, uređenjem i prezentacijom starodobnih vojnih vozila,

-       Očuvanjem i prezentacijom jedinstvene vojne povijesti ovoga kraja uz promicanje povijesnih, nacionalnih, moralnih, katoličkih i etičkih vrijednosti hrvatskog naroda.

-       Očuvanje identiteta, dostojanstva i tradicije vojne povijesti ovoga kraja kao i Domovinskog rata,

-       Turistička valorizacija i prezentacija ovoga prostora sa posebnim osvrtom na Domovinski rat,

-       Suradnja sa drugim i sličnim udrugama iz razdoblja Domovinskog rata.

 

 

VIII. JAVNOST DJELOVANJA

Članak 11.

 

Djelovanje PP “KPV ZNG-91.” je javno. PP “KPV ZNG-91.” obavještava svoje članstvo, kao i sve zainteresirane subjekte o svom radu putem javnih glasila, sredstava javnog priopćavanja, medijskim i multi-medijskim prezentacijama, promocijama, projekcijama dokumentarnih filmova iz razdoblja Domovinskog rata, raznim izložbama i promotivnim nastupima na raznim manifestacijama, skupovima i aktivnostima.

Za javnost djelovanja udruge, odgovoran je predsjednik.

 

 

IX. ČLANSTVO

Članak 12.

 

PP “KPV ZNG-91.” ima temeljno i počasno članstvo. Članovi mogu biti poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe.

Članovi PP “KPV ZNG-91.” mogu biti  i osobe mlađe od 18 godina (učenici), a zainteresirani za savladavanje predviđenog Plana i programa obrazovanja, odgoja i skrbi u udruzi. Članstvo u udruzi stječe se potpisom pristupnice za poslovno sposobne fizičke osobe, a za mlađe članove pristupnicu obavezno potpisuje roditelj ili skrbnik.

Nominalni članovi (mlađi od 18 godina) sudjeluju u tijelima PP “KPV ZNG-91.” ali bez prava odlučivanja.

Udruga vodi popis svojih članova temeljem članka 12. Zakona o udrugama a za popis članstva zadužen je predsjednik.

 

Članak 13.

 

Počasno članstvo dodjeljuje se fizičkim, pravnim i  osobama koje su svojim  djelovanjem podupirale Domovinski rat, pridonijele ugledu OSRH, MUP-u i R. Hrvatskoj, te časno pomagale i podupirale u sadašnjem radu  PP “KPV ZNG-91.”

Odluku o dodjeli počasnog  članstva donosi  Stožer voda na prijedlog:

-       Dužnosnika PP “KPV ZNG-91.”,

-       Najmanje 5 članova Zbora voda.

 

Članak 14.

 

Temeljni članovi PP “KPV ZNG-91.” imaju pravo sudjelovati u svakodnevnom radu udruge, osobito prijedlozima i zahtjevima, osobno i putem svojih predstavnika u tijelima udruge, imaju pravo birati i biti birani u tijela udruge, tražiti pomoć u zaštiti prava predviđenih ovim Statutom. Članstvo podupire rad udruge plaćanjem godišnje članarine, plative do sredine ožujka tekuće godine.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Stožer voda na svojoj narednoj sjednici po upisu novoga člana. O upisu novoga člana, po razmatranju prijema, Stožer može donijeti i odluku o odbijanju upisa novoga člana, na čiju odluku se može uložiti prigovor Zboru voda u roku od 15 (petnaest) dana, od zaprimanja odluke. Odluka Zbora voda je konačna.

Članovi PP «KPV ZNG-91.» imaju pravo i obvezu ostvarivati ciljeve udruge, pridržavati se odredaba Statuta i drugih općih akata udruge, provoditi i izvršavati odluke tijela udruge, te čuvati svoj ugled, interese i ugled PP «KPV ZNG-91.».

 

Članak 15.

 

PP «KPV ZNG-91.» može imati sekcije koje osniva Zbor voda. Zbor voda određuje naziv sekcije, utvrđuje zadatke i provedbu istih, te imenuje voditelja sekcije.

Sekcije se ne mogu osamostaljivati iz sastava PP «KPV ZNG-91.»

 

Članak 16.

 

Sekcija Izviđača okuplja mlađe članove od 18 godina života. Djeca i mladi ostvaruju aktivnosti u sekciji uz pomoć i suradnju odraslih članova udruge, roditelja, kao i državnih, društvenih, vjerskih, gospodarskih i drugih ustanova i subjekata.

U sekciji Izviđača organiziraju se aktivnosti s djecom i mladima, ostvarujući programske sadržaje i oblike rada primjerene njihovoj životnoj dobi i to:

 

a.  za pčelice i poletarce,

to jest djecu u dobi od 8. do 11. godine,

(za učenike nižih razreda osmogodišnje škole)

 

b. za planinke i izviđače,

to jest djecu od 12. do 15. godine života,

(za učenike viših razreda osmogodišnje škole).

Zajednički naziv za sve dobne skupine članova je izviđač.

 

Članak 17.

 

Aktivnosti s djecom i mladima, udruga organizira u malim odgojnim skupinama: jato poletaraca i patrola izviđača, a sadržaj rada se ostvaruje postupno, omogućujući članovima da u svakoj dobnoj skupini ostvaruju napredovanje u tri razine.

Jato i patrola po dobnim skupinama se u pravilu objedinjuju u družinu, kao složenu odgojno – radnu skupinu.

Odgojno – radna skupina nema karakter ustrojstvenih oblika udruge u smislu Zakona o udrugama.

 

Članak 18.

 

Djeca i mladež u pripravnom razdoblju članstva  u udruzi upoznaju njeno ustrojstvo, obilježja i način rada a osobito Zavjet izviđača, odnosno Obećanje poletaraca, te Zakone izviđača, kao praktičan izraz izviđačkih načela.

 

Članak 19.

 

Članstvo u PP “KPV ZNG-91.” Prestaje:

-       smrću člana,

-       svojevoljnim istupanje, (davanje pisane izjave),

-       isključenjem zbog težih povreda ovoga Statuta i internih pravnih akata.

 

 

Članak 20.

 

Član PP “KPV ZNG-91.”, može biti isključen iz članstva ako je prekršio odredbe ovoga Statuta i odredbe internih pravnih akata.

Odluku o isključenju u prvom stupnju donosi Stožer voda.

Isključeni član ima pravo žalbe Zboru voda u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o isključenju. Zbor voda donosi odluku na prvoj narednoj sjednici o tome, što je i konačna odluka.

 

X. TIJELA UDRUGE

 

Članak 21.

 

Tijela PP “KPV ZNG-91.” čine:

-       Zbor voda, (skupština),

-       Stožer voda, (predsjedništvo),

-       Predsjednik,

-       Sud časti.

 

Članak 22.

 

Zbor voda je najviše tijelo upravljanja PP “KPV ZNG-91.”, a čine ga svi temeljni članovi, temeljem odluke o prijemu u članstvo. Zadaće Zbora voda su:

-       donosi Statut, te njegove izmjene i dopune,

-       odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti udruge,

-       bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika i ostale članove Stožera voda, Suda časti i likvidatora,

-       verificira izvještaje predsjednika, zapovjednika, blagajnika i predsjednika Suda časti na godišnjoj sjednici,

-       usvaja godišnji Plan rada, financijski plan za narednu godinu,

-       raspravlja, predlaže i usvaja prijedloge Stožeru i predsjedniku, kao i druga pitanja od značenja za djelovanje PP “KPV ZNG-91.”,

-       donosi odluku o prestanku rada voda, raspodjeli imovine i dr.

Zbor voda postupa po poslovniku kojeg sami donose.

 

 

Članak 23.

 

Sjednice Zbora voda mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Zbora voda održavaju se 1 (jednom) godišnje. Sjednica Zbora voda je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno 50% + 1 član voda. Zbor voda donosi odluke iz čl. 22. ovoga Statuta, većinom glasova nazočnih članova na Zboru voda.

Izvanrednu sjednicu Zbora voda saziva predsjednik , na temelju vlastite odluke zbog izvanrednih okolnosti, te na temelju pismenih zahtjeva 50% broja članova voda.

Izborna sjednica Zbora voda održava se svake 4 (četiri) godine.

 

 

Članak 24.

 

Stožer voda je operativno tijelo upravljanja i broji 7 (sedam) članova koje bira Zbor voda  a čine ga: predsjednik, dopredsjednik, zapovjednik, prvi dočasnik i 3  (tri) zapovjednika desetina. Stožer PP “KPV ZNG-91.” ima sljedeće zadaće:

-       utvrđuje prijedlog Statuta, te njegove izmjene i dopune,

-       zasjeda između dvije sjednice Zbora voda i po potrebi,

-       razmatra i utvrđuje prijedloge za prijem novih i razrješenje starih članova koji se žele isključiti iz udruge,

-       brine o dostojnoj prezentaciji svakog pripadnika voda, moralnoj, estetskoj i domoljubnoj značajki svakog pojedinca prilikom nastupanja i prezentacije voda, ispravnosti i kompletnosti odore koju duži svaki pripadnik,

-       donosi prijedloge općih akata, te Odluke u svojoj nadležnosti,

-       skrbi o djelovanju i aktivnosti  PP “KPV ZNG-91.”,

-       provodi odluke Zbora voda,

-       predlaže kandidate za tijela udruge,

-       obavlja i druge poslove od značaja za djelovanje udruge, sukladno Statutu i pozitivnim aktima.

Predsjednik PP “KPV ZNG-91.”, ujedno je i predsjednik Stožera voda, te po dužnosti ulazi u sastav Stožera voda.

Članak 25.

 

Sjednicu Stožera voda saziva predsjednik PP “KPV ZNG-91.”

Sjednica Stožera je pravovaljana ukoliko je istoj nazočno više od 50% članova Stožera. Stožer  odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svih nazočnih članova Stožera.

 

Članak 26.

 

Predsjednika PP “KPV ZNG-91.” bira Zbor voda, a ima sljedeće zadaće:

-       brine o provedbi odluka tijela i Zbora voda,

-       saziva i vodi sjednice Zbora i Stožera udruge,

-       rukovodi administrativno organizacijskim i tehničkim pitanjima u radu voda,

-       vodi evidenciju članstva,

-       uspostavlja kontakte sa drugim udrugama,

-       zastupa i predstavlja PP “KPV ZNG-91.”,

-       provodi izobrazbu i aktivnosti PP “KPV ZNG-91.”,

-       odgovara za zakonitost rada Zbora voda,

-       odgovoran je za podnošenje prijedloga Plana rada i financijskog  poslovanja,

-       brine o provođenju Odluka i Zaključaka Zbora i Stožera voda,

-       dostavlja Zapisnik sa redovnih Skupština nadležnom Uredu za udruge,

-       saziva i vodi tiskovne konferencije i dr.

 

Članak 27.

 

Dopredsjednika PP “KPV ZNG-91.” bira Zbor voda a ima sljedeće zadaće:

-       pomaže predsjedniku u radu i za vrijeme odsutnosti zamjenjuje predsjednika,

-       izvršava zadatke koje je dobio od Stožera voda,

-       brine o pripadnicima udruge, ispravnosti i kompletnosti zadužene odore,

-       po odobrenju predsjednika, a u slučaju spriječenosti predsjednika, zastupa i predstavlja PP “KPV ZNG-91.”,

-       skrbi i promiče moralne, etične, nacionalne i katoličke vrijednosti svakog člana udruge,

-       obavlja i druge poslove od značaja za djelovanje udruge, sukladno Statutu i pozitivnim aktima, a po usuglašavanju sa predsjednikom.

 

Članak 28.

 

Zapovjednika voda bira Zbor voda a ima sljedeće zadaće:

-       zapovijeda vodom,

-       pomaže predsjedniku i dopredsjedniku u radu udruge,

-       skrbi o provođenju odluka Stožera voda,

-       podnosi izvještaje o radu Stožeru i Zboru voda,

-       brine o članovima udruge, njihovoj ispravnosti, kompletnosti i zalaganju,

-       koordinira rad sa zapovjednicima desetina,

-       priprema i nadzire rad zapovjednika desetina.

 

Članak 29.

 

Prvog dočasnika bira Zbor voda a ima sljedeće zadaće:

-       pomaže zapovjedniku voda u radu,

-       brine i nadzire članove udruge, njihovu ispravnost, kompletnost i zalaganje

-       utječe i podstiče pravilno moralno, kulturno i etički ispravno ponašanje svakog  člana udruge,

-       priprema i nadzire rad zapovjednika desetina.

 

Članak 30.

 

Zapovjednika desetine bira Zbor voda a ima sljedeće zadaće:

-       zapovijeda desetinom, osnovna ustrojbena cjelina, tim,

-       skrbi o svakom članu, u sastavu svoje desetine,

-       brine o svojim članovima u desetini, njihovoj ispravnosti, kompletnosti, zalaganju na aktivnostima, zaduženom odorom i sredstvima,

-       pomaže svojim članovima desetine u radu,

-       organizira timski rad,

-       podnosi izvještaj zapovjedniku voda i prvom dočasniku, o stanju u svojoj desetini, aktivnostima, zalaganju i evidenciji članova desetine.

 

Članak 31.

 

Članove suda časti bira Zbor voda. Sud časti ima tri (3) člana a na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik iz svojih redova. Član Suda časti ne može biti član niti jednog drugog tijela u PP «KPV ZNG-91.»

Sud časti odlučuje o povredama odredbi Statuta i drugih općih akata udruge.

Sud časti donosi odluke većinom glasova članova Suda.

 

Članak 32.

 

Stegovni postupak pred Sudom časti pokreće predsjednik ili zapovjednik voda. O prigovoru na odluku Suda časti, kao drugostupanjsko tijelo, odlučuje Zbor voda.

Sud časti može, već prema težini povrede članskih obveza ili stupnju nesavjesnosti i propusta, svojom odlukom postupak okončati, no odluku potvrđuje Zbor voda.

 

Članak 33.

 

Izbori za članove Stožera voda, (do 7), te predsjednika, dopredsjednika, zapovjednika i prvog dočasnika, vrši se na sastanku Zbora voda, tajnim ili javnim glasovanjem.

Izborom tijela i dužnosnika novog saziva, dosadašnjim tijelima i dužnosnicima prestaje mandat.

Tijela PP «KPV ZNG-91.» biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godina, koliko traje i mandat dužnosnicima i članovima tih tijela.

 

 

XI. IZBOR LIKVIDATORA UDRUGE

 

 

Članak 34.

 

Likvidatora bira i razrješuje Zbor voda, koji se upisuje u registar udruga. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

 

 

 

XII. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 35.

 

PP «KPV ZNG-91.» može prestati s radom temeljem odluke Zbora voda, koja mora biti donesena 50% većinom glasova svih članova koji čine Zbor voda i u smislu čl. 48. Zakona o udrugama.

Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

 

 

Članak 36.

 

U slučaju prestanka rada i postojanja udruge, stečenu imovinu nakon namirenja vjerovnika i troškova, udruga može predati udruzi koja ima slične ili iste statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Zbora voda, sukladno Statutu, članak 22.

Prestankom rada udruge, njezina preostala imovina će pripasti Gradskom muzeju Karlovac – Zbirka naoružanja Domovinskog rata na Turnju.

 

 

 

 

XIII. STUPANJE NA SNAGU

Članak 37.

 

Stupanjem na snagu ovoga Statuta, stavlja se van snage Statut udruge, od 11. studenog 2006. godine i sve izmjene i dopune.

 

 

Članak 38.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenje.

 

 

 

 

U Karlovcu; 22. studeni 2014. godine.

 

 

PREDSJEDNIK

brig./mir.

DUBRAVKO HALOVANIĆ