KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KARLOVAC

 

POVIJESNA POSTROJBA

«KARLOVAČKI POČASNI VOD ZNG-91.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O J E K T

 

LJ E T N I P O K R E T N I Š U M S K I T A B O R

«DOBRA – 17»

 

-LIPANJ 2017.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZRADIO:

brig./mir.

Dubravko Halovanić

 

PLAN I PROGRAM

 

«LJETNI POKRETNI ŠUMSKI TABOR»

 

 

UVOD:

 

Program izobrazbe i osposobljavanja pripadnika Povijesne postrojbe «Karlovački počasni vod ZNG-91.» na «Ljetnom pokretnom šumskom taborovanju», predstavlja skup mjera, radnji i postupaka ugrađenih u osnovno i jedinstveno osposobljavanje i upoznavanje sudionika taborovanja u rješavanju osnovnih radnji i postupaka u stjecanju znanja i vještina za boravka u prirodi i prilagođavanju života i rada sa prirodom uz primjenu predviđenog Plana i programa na zadanom terenu i u određeno vrijeme. Pristupanje taborovanju je dragovoljno u uvjetima kolektivnog življenja u posebnim prirodnim uvjetima pod šatorima.

 

Ovim Planom i programom utvrđen je dio zajedničkog univerzalnog tematskog sadržaja neophodnog za sudionike «Ljetnog pokretnog šumskog taborovanja» uz upoznavanje i savladavanje tematskih sadržaja izobrazbe, boraveći u prirodi uz zajednički timski rad, red i život.

 

 

 

CILJEVI I PRINCIPI OBUKE – IZOBRAZBE:

 

 

1. Opći cilj: u skladu sa razvojem znanosti i novih tehnologija, upoznati mladi naraštaj uz boravak u prirodi sa normama jednostavnog i jedinstvenog boravka u prirodi uz korištenje odgovarajućih saznanja iz vojno-stručne vještine, psihofizičke uvježbanosti, šumsko-ekološke vještine snalaženja u prirodi, rukovanju i primjeni jednostavnim šumskim alatom i osnovnim taktičkim postupcima u prirodi.

 

2. Poseban cilj: proističe iz općeg cilja a definira ga Plan i program izobrazbe kroz koji će proći svaki pojedinac u okviru «Ljetnog pokretnog šumskog taborovanja».

 

3. Osnovni principi izobrazbe: predstavljaju cjelokupni proces izobrazbe sudionika taborovanja zasnovan na sljedećim principima:

 

PRINCIP POTPUNE IZOBRAZBE:

- ogleda se u potpunom savladavanju postavljenih tematskih sadržaja svakog pojedinca na taborovanju.

 

PRINCIP STVARALAČKE AKTIVNOSTI:

- ogleda se u samostalnosti, inicijativi, odlučnosti, hrabrosti i odgovornosti u izvršavanju postavljenih zadataka tematskog plana. Na ovom taborovanju predviđeno je savladavanje tematskog plana uz aktivno sudjelovanje svakog sudionika u procesu izobrazbe.

 

PRINCIP JEDINSTVA OSOBNOG I TIMSKOG RADA:

- ogleda se u postizanju osobne osposobljenosti pri savladavanju postavljenih tematskih cjelina sa pretpostavkom harmonične cjeline timskog rada u složenim prirodnim uvjetima.

 

PRINCIP JEDINSTVA IZOBRAZBE:

- ogleda se u jedinstvenom izvođenju izobrazbe sa specifičnim sadržajem na zasadima domoljublja.

 

PRINCIP PERMANENTNOSTI IZOBRAZBE:

- ogleda se u trajnosti stečenih znanja, vještina i navika. Pretpostavlja se kako sudionici taborovanja mogu bez većih teškoća nastaviti usavršavanje stečenih praktičnih i teoretskih saznanja i vještina u budućem školovanju i življenju.

 

PRINCIP REALNOSTI IZOBRAZBE:

- ogleda se u savladavanju praktične izobrazbe uz primjenu odgovarajućih alata i sredstava prilikom savladavanja određene vještine u prirodi na izabranom mjestu i vremenu izvođenja izobrazbe.

 

PRINCIP ODGOVORNOSTI:

- ogleda se u ispunjenju svojih nadležnosti, kako predavača tako i svih sudionika taborovanja. Izobrazba mora biti potkrepljena odgovarajućim sredstvima kako bi svaki sudionik upoznao pravilan način uporabe i rukovanja istim.

 

PRINCIP OČIGLEDNOSTI:

- izobrazba se izvodi u uvjetima neposrednog opažanja i konkretnog rada sa pojedinim sredstvom, predmetom, alatom, pojavi ili procesu, sa težištem na uvježbavanju pojedinih radnji i postupaka.

 

 

 

 

PODJELA IZOBRAZBE PO SADRŽAJIMA IZUČAVANJA

 

Cjelokupna izobrazba sudionika «Ljetnog pokretnog šumskog taborovanja» u odnosu na sadržaje izučavanja dijeli se na:

 

 1. izobrazba ponašanja u prirodi,

 2. domovinska izobrazba,

 3. izobrazba u rukovanju šumskim alatom,

 4. vojna izobrazba,

 5. kineziološka izobrazba.

 

Svaki od navedenih sadržaja izučavanja ima u određenoj mjeri svoj specifični cilj, zadaću, sadržaj, organizaciju i metodologiju izvođenja. Međutim, svi oni čine programsku cjelinu u izobrazbi i pripremu sudionika za samostalan i timski rad u specifičnim uvjetima uz primjenu samopouzdanja i odgovornosti svakog sudionika taborovanja.

 

IZOBRAZBA PONAŠANJA U PRIRODI

 

- težište izobrazbe imati na upoznavanju prirode, flore i faune, usklađenosti i zakonitosti uz primjenu tih zakonitosti na taborovanju. Posebnu pažnju obratiti na ekološko ponašanje i primjenu svakog sudionika taborovanja.

 

 

DOMOVINSKA IZOBRAZBA

 

- težište izobrazbe imati na povijesnim sadržajima kako bi svaki sudionik stekao osnovna saznanja o hrvatskoj povijesti na ovim prostorima. Posebnu pažnju posvetiti izgradnji obiteljskog (katoličkog) odgoja kroz sadržaje prigodnih programa i zabave tijekom taborovanja, naročito u slobodno vrijeme. Tijekom taborovanja pratiti dnevno-politička događanja uz razgovore sa sudionicima.

 

 

IZOBRAZBA U RUKOVANJU ŠUMSKIM ALATOM

 

- težište imati na upoznavanju sa alatom koji ćemo koristiti te načinima rukovanja i rada na siguran način. Osposobiti sudionike taborovanja za samostalan i pravilan rad u budućim aktivnostima.

 

 

VOJNA IZOBRAZBA

 

- težište imati na razvijanju i stjecanju vojnih znanja koja su primjenjiva u svakodnevnom životu uz osamostaljenje i privikavanje na život u timu. Usvajanjem vojno-stručnih znanja, vještina i navika uz uvježbavanje osnovnih vojnih sadržaja za individualni i timski rad u svim zemljišnim i vremenskim uvjetima po modelu izvršenja predstojećih zadaća.

 

 

KINEZIOLOŠKA IZOBRAZBA

 

- osigurava se provođenjem svakodnevnih aktivnosti, od jutarnjih tjelovježbi, sportskih aktivnosti, igara i drugih oblika izobrazbe tako što će kontinuirano narastati fizička spremnost i izdržljivost svih sudionika taborovanja.

 

 

PROGERAM IZOBRAZBE

 

DOMOVINSKA IZOBRAZBA ( DoI ):

 

T – 1: obrazovanje kolektiva - tima

 • pojam, obilježja i značaj,

 • uloga svakog pojedinca u kolektivu – timu,

 • uloga timskih sastanaka u izgradnji kolektiva,

 • zadaci tima – kolektiva na šumskom taboru.

 

T – 2: Domovinski rat u RH

 • vojno politička situacija u SFRJ devedesetih godina,

 • raspad SFRJ, uzroci i posljedice,

 • vojno-teritorijalni ustroj JNA početkom agresije na RH,

 • obostrani raspored snaga u razdoblju 1991. – 95. na ovom prostoru.

 

 

INFORMIRANJE:

 • svakodnevno praćenje dnevnih društveno-političkih doganjanja u našoj zemlji i svijetu, putem elektronskih i tiskovnih medija, uz razgovor za vrijeme taborske vatre i prigodnog spontanog programa.

 

 

STROJEVA IZOBRAZBA (SoI):

 

T – 1: stavovi za postrojavanje

 • postrojavanje, vrsta, krilo, bok, kolona i ravnanje,

 • stavovi, zapovijedanje,

 • okretanje u mjestu,

 • prijavak, smotra, pozdrav,

 • predstavljanje.

 

T – 2: stavovi za postrojavanje

 • kretanje, zaustavljanje, zahođenje,

 • okretanje u kretanju,

 • prilaženje, odlaženje.

 

 

POZNAVANJE NAORUŽANJA (PoN):

 

T – 1: balistika, projektili i raketna tehnika

 • osnovi balistike o gađanju, greške pri gađanju,

 • projektili i raketna tehnika,

 

T – 2: gađanje zračnim oružjem

 • praktičan rad i način sigurnog gađanja zračnim oružjem

 

 

TAKTIČKA IZOBRAZBA (TaI):

 

T – 1: izrada patenata u taboru

 • prilagođavanje prirodnih segmenata za osobne potrebe,

 • izrada raznih pomagala za osobne potrebe

 

T – 2: pripadanje, način uporabe, pakovanje i održavanje odjeće i obuće, druge osobne opreme na taborovanju

 • obveze i odgovornosti korisnika,

 • održavanje osobne opreme i higijene,

 • pakovanje, nošenje i slaganje osobne opreme,

 • sitne opravke i održavanje osobne opreme.

 

T – 3: izrada priručnih skloništa u prirodi i premještanje tabora

 • prilagođavanje prirodnog zaklona i podešavanje za odmor i boravak u prirodi,

 

T – 4: vezivanje čvorova i upotreba čvorova na terenu,

 • vrste čvorova i način vezivanja,

 • praktična uporaba čvorova na terenu,

T – 5: prva pomoć i zaštita

- osnove pružanja prve pomoći,

 • praktičan rad.

 

T – 6: kretanje po terenu pomoću karte i kompasa

 • zemljište, opisi, karakteristike,

 • topografske karte i prikaz zemljišta,

 • kretanje po karti na zemljištu,

 • izrada skice terena i sheme kretanja.

 

T – 7: izrada priručnih skloništa u prirodi i premještanje tabora

 • prilagođavanje prirodnog zaklona i podešavanje za odmor i boravak u prirodi,

 

T – 8: oklopni transporter M-60 „s“

 • uređenje, upoznavanje i vožnja.

 

 

ŠUMARSKA IZOBRAZBA (ŠuI):

 

T – 1: upoznavanje kraja i mjesta boravka

 • vrste drveća i grmlja, tlo,

 • vrste životinja u ovom prostoru,

 • korištenje istih i načini uporabe.

 

T – 2: upoznavanje šumskih alata

 • alati u šumarstvu, nekad i sada, vrste

 • njihovo korištenje i pravilna uporaba,

 • praktičan i siguran rad sa istim.

 • praktična upotreba šumskog alata,

 • izrada i obrada drva šumskim alatom,

 

 

KINEZIOLOŠKA IZOBRAZBA (KnI):

 

T – 1: naizmjenično kretanje

 • hodanje, trčanje (1:1), (1:2).

 

T – 2: kompleks prostih vježbi

  1. kruženje glave,

  2. kruženje trupa,

  3. čučnjevi,

  4. sklekovi,

  5. udarci pravo,

  6. otkloni trupa,

  7. čučnjevi sa odručenjem,

  8. zanožavanje.

 

T – 3: sportske aktivnosti

   • društvene igre,

   • sportske aktivnosti.

METODOLOŠKE NAPOMENE

 

 

Izobrazbu izvoditi uz praktičan rad na terenu i metodom koja optimalno omogućava očiglednost i trajnost stjecanja pokazanih znanja i vještina.

Prilikom obrade svake teme, težište imati na obnavljanju postojećih znanja kao i usvajanju novih znanja iz predviđene teme.

Uz predavanja i demonstracije pojedinih vještina, primjenjivati praktičan rad svakog sudionika šumskog tabora.

Prilikom izvođenja praktičnog rada sa sudionicima «Ljetnog šumskog tabora», neposredno nadzirati rad svakog pojedinca.

U radu se pridržavati mjera tehničke zaštite na siguran način, kako bi se izbjegli nesretni slučajevi i nepažnja u radu.

Sudionike u taboru pratiti i ocjenjivati pri savladavanju ovog programa.

U izvođenju pojedinih tematskih cjelina i sadržaja, primjenjivati raznovrsne oblike i metode rada, kako bi se aktivirao što veći broj sudionika na izobrazbi.

Za pojedine tematske sadržaje poželjno je aktiviranje i drugih izvođača nastave.

Prije izvođenja praktičnog rada sa pojedinim sredstvom (alatom), obavezno provjeriti ispravnost i mogućnost izvođenja praktičnog rada sa istim.

Sva uporabljena sredstva (alat), nakon uporabe očistiti i složiti na za to predviđeno mjesto u spremištu.

Prilikom kretanja sudionika na teren za izvođenje određene tematske cjeline, uvježbavati već ranije naučene radnje i postupke.

Prije kretanja na put, upoznati i obučiti sudionike taborovanja kako se vrši priprema vozila za put, tijekom putovanja i po završenom putovanju.

Prije početka taborovanja, učesnicima podijeliti zadaće u svezi priprema za proučavanje marš-rute puta i značajnih objekata na njoj.

Sa roditeljima sudionika «Ljetnog šumskog taborovanja» izvršiti pripreme, upoznavanje i dogovor radi pravovremenog planiranja i pripreme za taborovanje.

Najmanje jednom tijekom taborovanja, posjetiti «Toplice Lešće» koje su nekada bile Rimske kupke, upoznati ih sa kulturnom baštinom i rekreacijom.

Posjetiti povijesna i kulturna mjesta oko taborske prostorije, uz posjetu, upoznavanje i obilazak.

Jednom u tijeku taborovanja, organizirano koristiti vožnju u TAM-u 5000 D, a dogovoriti sa vozačima vrijeme i mogućnosti prevoženja.

Nakon taborovanja uraditi Medijsku prezentaciju sa svim učesnicima taborovanja koju prezentirati na javnim tiskovnim i elektronskim medijima.

Po izvršenom taborovanju, svakom sudioniku uručiti zahvalnicu sa ocjenom savladanosti predviđenog Plana i programa taborovanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNEVNI RASPORED RADNOG VREMENA:

 

 

 

06,15 - ustajanje,

06,15 – 06,40 – osobna higijena, namještanje šatora, priprema za nastavu,

06,40 – 07,00 – jutarnja tjelovježba u krugu tabora,

07,00 – 07,40 – doručak,

07,40 – 08,00 – jutarnja smotra, dnevna zapovijed, dizanje zastave,

08,00 – 11,55 – savladavanje predviđenog Plana i programa, nastava,

 

 1. sat – 08,00 – 08,40

 2. sat – 08,45 – 09,25

 3. sat – 09,30 – 10,10

 4. veliki odmor, marenda

 5. sat 10,30 – 11,10

 6. sat 11,15 – 11,55.

 

11,55 – 12,30 – redovno čišćenje alata, pribora i korištenog materijala, slaganje opreme,

12,30 – 12,55 – osobna higijena i priprema za objedovanje,

12,55 – 14,00 – postrojavanje i odlazak na objedovanje, objedovanje,

14,00 – 15,45 – poslijepodnevni odmor i slobodno vrijeme,

15,45 – 16,00 – postrojavanje za popodnevnu nastavu, marenda i odlazak na vježbalište,

16,00 – 18,10 – savladavanje predviđenog Plana i programa

 1. sat – 16,00 – 16,40

 2. sat – 16,45 – 17,25

 3. sat – 17,30 – 18,10

 

18,10 – 18,30 – pospremanje sredstava, osobna higijena, priprema za večeru,

18,30 – 18,40 – postrojavanje, spuštanje zastave, odlazak na večeru,

18,40 – 19,10 – večera,

19,10 – 21,45 – slobodno vrijeme, praćenje TV programa, društvene igre, taborska vatra, druženje, program sudionika taborovanja.

21,45 – 22,00 – priprema za povečerje, osobna higijena,

22,00 - povečerje i noćni odmor.

 

 

Instruktor na taborovanju: brig./mir. Dubravko Halovanić,

Voditelj taborovanja: Goran Resovac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTREBITA MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA

 

 • šator za dvije osobe …………………………….. 6 kom.

 • šator za dnevni boravak M-70 (2 polja) ………… 1 kom.

 • velika lopata …………………………………. 2 kom.

 • mala lopata ……………………………………. 2 kom.

 • krampica ……………………………………… 2 kom.

 • grabljice………………………………………… 2 kom.

 • ručna pila lučna ……………………………….. 4 kom.

 • motorna pila 035 AV …………………………. 1 kom.

 • čekić 0,5 kg i 1 kg. ……………………………. 2 kom.

 • čavli razni ( 60 mm, 70 mm, 100 mm) ……….. 5 kg.

 • sjekira velika ………………………………….. 2 kom.

 • sjekira mala ………………………………….. 2 kom.

 • najlon ………………………………………… 5 kg.

 • uže razne debljine …………………………. .. 2 kg.

 • konopac – špaga ……………………………… 1 klup.

 • konopac – tanki ………………………………. 1 klup.

 • državni barjak (2x1m) ………………………. 1 kom.

 • radio CD prijemnik ………………………….. 2 kom.

 • puška zračna ……………………………… 2 kom.

 • metak za zračnu pušku …………………….. 1000 kom.

 • šibice ………………………………….. 1 pak.

 • fenjer ………………………………………. 2 kom.

 • petrolej …………………………………….. 1 lit.

 

 

OSOBNA OPREMA

 

 • komplet odore pojedinca, bor. ranac, - zdravstvena knjižica,

 • šatorsko krilo, porcija, ćuturica, pribor za jelo, - Autan (sprej ili krema),

 • sportska oprema, - toaletni papir,

 • pribor za čišćenje obuće, (crna krema, četka) - ručnik za lice, noge i sunčanje

 • pribor za osobnu higijenu, - tablete ili lijek,

 • pribor za sitne opravke, (igla, konac), - transportna vreća.

 • vreća za spavanje ili deka, podmetač,

 • 2. deka, (ako nema vreće),

 • pričuvni donji veš, košulja maskirna,

 • kućne papuče, (plastične),

 • stare cipele, (tenisice),

 • krema za sunčanje,

 • zavoj sterilni (50 mm),

 • baterijska lampa i pričuvne baterije,

 • zaduženi nož,

 • muzički instrument

 • đeparac (50 – 60,oo kn.),

 • bilježnica,

 • pribor za pisanje i crtanje,

 • stara kravata,

 

1. SLUŽBUJUĆI U TABORU:

 • na dužnost službujućeg u taboru određuju se svi nazočni na taborovanju,

 • svaki službujući ima i svoga pomoćnika – zamjenika,

 

Dužnosti službujućeg taboru su:

 • prije prijema dužnosti pregleda sve šatore i upoznaje se sa njihovim stanjem,

 • osigurava rad u taboru po predviđenom rasporedu i Dnevnoj zapovjedi,

 • nadzire ustajanje i dnevne aktivnosti za dotični dan,

 • osigurava red i čistoću prostora oko šatora i u šatorima, te krugu tabora,

 • nadzire održavanje osobne higijene svih učesnika taborovanja,

 • nadzire rad radnog tima i smjenjuje ih na vrijeme,

 • osigurava donošenje drva za taborsku vatru sa radnim timom,

 • prati i nadzire pravovremeno izlaženje na zadane aktivnosti,

 • nadzire i ne dozvoljava ulazak nepoznatih osoba u krug tabora,

 • stara se o redu i miru u vrijeme odmaranja u taboru,

 • nadzire pospremljenost i čistoću uporabljenog alata na dnevnim aktivnostima,

 • kontrolira i vodi brigu o ispravnosti i kompletnosti opreme i alata,

 • prati objedovanja i stara se za svakog pojedinca pri uzimanju hrane,

 • u slučaju požara, poduzima mjere za sprečavanje širenja i gašenja požara,

 • stara se o sigurnosti objekata i opreme na taborovanju,

 • izvršava i druge zadaće koje dobije od voditelja taborovanja.

 

2. RADNI TIM U TABORU:

 • radni tim u taboru sačinjava 2-3 pripadnika PP «KPV ZNG-91.»,

 • određuje ih službujući tabora prema potrebama za dotični dan,

 • na dužnost radnog tima određuju se pripadnici PP po rednoj listi,

 • radni tim se upisuje u Dnevnu zapovijed,

 

Dužnosti radnog tima:

 • radni tim ima zapovjednika kojeg određuje službujući tabora,

 • brine se o čistoći i urednosti kruga taborske prostorije, sanitarnog čvora i prostora za osobnu higijenu,

 • na vrijeme pribavlja drva za taborsku vatru i čišćenje pepela,

 • osigurava toplu vodu za pranje porcija i pribora za jelo,

 • priprema i slaže državni barjak RH,

 • izvršava i druge zadaće koje dobije od službujućeg tabora.

 

3. DNEVNA ZAPOVIJED:

 • osobe na taborovanju određuju se za rad i provođenje dnevnog rasporeda radnog vremena po Dnevnoj zapovijedi za dotični dan,

 • izuzetno se mogu odrediti i usmenim putem ali je službujući tabora dužan naknadne podatke unijeti u knjigu Dnevne zapovijedi,

 • Dnevnu zapovijed piše voditelj taborovanja za aktivnosti narednog dana,

 • u Dnevnu zapovijed se unosi: službujući u taboru, radni tim, obuka i izobrazba, pohvale, radovi i drugo,

 • Dnevna zapovijed se čita ispred postrojene postrojbe nakon jutarnje smotre,

 • piše se za svaki dan sa ovjerom voditelja taborovanja,

 • Dnevnu zapovijed čita službujući u taboru.